ขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบการขอจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ

     1. กรอกข้อมูล พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบ
     2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ได้จากการส่งทาง Online ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับ
     3. วันจดทะเบียนสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายพร้อมพยานจะต้องมาด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหนองจอก ตามวัน เวลานัด
      โดยนำเอกสารตัวจริงตามรายการข้างต้นมาแสดง พร้อมล่าม ภายหลังการจดทะเบียนสมรสแล้ว คู่สมรสจะได้รับใบสำคัญการสมรสในวันเดียวกัน
4. รอการยืนยันวันนัดจากเจ้าหน้าที่